از سیم کشی مغز تا سفر ارزان

از سیم کشی مغز تا سفر ارزان

در مشق اول کارگاه ساخت مهارت ما به دنبال آموزش سختکوشی هوشمندانه و مهارت تداوم به شرکت کنندگان بودیم و در همین راستا از عرفان فکری دعوت کردیم. هر مشق از این دفتر برگی است از ناشنیده‌هایی که شاید خیلی قبل‌تر باید آن‌ها را می‌شنیدیم....

بیشتر